Fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam

I samma lokaler som demoanläggningen för torkning och förbränning färdigställs under vintern/våren 2016 i ett Vinnovaprojekt. Det ska utmynna i en världsunik fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av i första hand avloppsslam med Ragn-Sells som ägare och Berglunds Rostfria som teknisk samordnare.


Syfte 

Projektet syftar till att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam för att kunna kommersialisera en teknik som är effektivare än befintliga torkmetoder. Målbilden för projektet är en fungerande, patentsökt och dokumenterad demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam.


Förväntade resultat

Frystorkning av slam är en viktig miljöteknisk innovation som möjliggör en kraftig minskning av slamtransporter och ökad användning av biobränsle, som ex. vis kan ersätta fossilt bränsle. Tekniken har också en viktig position i det innovationssystem som inriktas på att utvinna fosfor ur avloppsslam som inte uppfyller lagstiftningens krav för direkt spridning på åkrar. För att fosforutvinning ska vara möjlig krävs en förbränning av slammet, vilket kräver en höjning av TS-halten. Frystorkning är en mycket mer effektiv avvattningsmetod jämfört med traditionell termisk avvattning.

Genomförande

Inledningsvis överförs know-how inom frystorkning från FriGeo till Berglunds som har ansvar för konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning. Ett process- och flödesdiagram upprättas tillsammans med ett juridiskt avtal mellan inblandade parter. Konstruktionsfasen ska leda till krävd teknisk dimensionering och en fullskalig, reglerbar demonstrationsanläggning. Future Eco, Swebo och Ragn-Sells iordningställer en lokal med krävd säkerhet för intrimnings-, test- och produktionsfas för fullskalig frystorkning med kontinuerlig analys och ständiga förbättringar.

Länk: klicka här

Nyheter

1 mar 2016
Future Eco kompletterar sin ägargrupp och går från sju till nio starka delägare. Frebelt ny...
2 dec 2014
Nyhetsmaterial för fri publicering: I Boden invigdes den 2 december en demoanläggning som öppnar...
19 nov 2014
Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika...